Zakat fitrah menyempurnakan puasa kita.

Zakat fitrah sendiri adalah zakat yang di keluarkan bertepatan dengan peristiwa bln. Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri, yang diharuskan pada tiap-tiap orang Islam baik anak kecil atau dewasa, lelaki atau wanita, miskin atau kaya, merdeka atau hamba sahaya. Zakat ini seringkali juga diberi nama dengan zakat al-Abdan serta ar-Ru’us (zakat tubuh serta kepala).

Saat yang diijinkan Keluarkan Zakat Fitrah

Mengenai masalah kapan mulai serta akhir pembayaran, beberapa ulama juga berlainan pendapat. Menurut Hanafiyah, tak ada batas awal serta batas akhir. Bisa dibayarkan sebelumnya hari raya (1 Syawal), bahkan juga sebelumnya masuk Ramadhan. Juga tetaplah mesti membayar zakat fitrah ini walau terlambat hingga lewat tanggal 1 Syawal.

Sedang menurut Malikiyah, mulai sejak dua hari sebelumnya hari raya sampai- paling lambat- terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. zakat fitrah dengan uang Tetapi, bila hingga lewat batas akhir belum juga keluarkan zakatnya, ia tetaplah berkewajiban membayarnya. Dengan catatan, bila ia dapat (karna sudah penuhi prasyarat harus) tapi mengakhirkannya hingga lewat hari raya, jadi ia berdosa.

Mengenai menurut Syafi’iyah, zakat fitrah di keluarkan mulai sejak hari pertama Ramadhan hingga tenggelamnya matahari 1 Syawal. Tetapi intinya yaitu sebelumnya salat ‘id. Lebih dari itu, bila memanglah ia dapat serta tak ada ‘udzur jadi ia berdosa serta tetaplah mesti membayar. Tetapi bila ada udzur seperti kehilangan hartanya, jadi tidak apa-apa, tapi ia tetaplah mesti membayarkannya.

Madzhab Hanbali, awal pembayaran zakat fitrah sama juga dengan madzhab maliki, yakni dua hari sebelumnya hari ied. Sedang saat terakhirnya sama juga dengan pendapat Syafi`i, yakni sampai terbenamnya matahari 1 syawal.

Ukuran Zakat Fitrah

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, baik atas budak, merdeka, lelaki, wanita, anak kecil, ataupun dewasa dari kelompok golongan muslimin, ” (HR. Bukhari).

Besarnya zakat fitrah yang perlu di keluarkan untuk tiap-tiap orang muslim yaitu satu sha. Satu sha yaitu seukuran empat genggam dua telapak tangan. Satu Sha sama juga dengan empat mud. Ukuran satu mud yaitu 573, 75 gr. Empat mud sama juga dengan 573, 75 gr x 4 = 2. 295 gr. Untuk mempermudah dalam penghitungan serta jangan pernah kurang dari ukuran yang umum digunakan orang Arab, satu sha atau empat mud, jadi jika dikonversikan pada beras, jadi jadi 2, 5 kg beras.

Pembayaran zakat fitrah sebesar 2, 5 Kg beras itu yaitu untuk satu orang serta bukanlah untuk satu keluarga. Apabila untuk satu keluarga, jadi bergantung pada berapakah jumlah anggota keluarganya, dikalikan 2, 5 kg beras. Bila pembayaran zakat fitrah ini dikerjakan dengan memakai uang, jadi harga nya maupun nilainya yaitu sebesar harga beras 2, 5 Kg yang umum dikonsumsi keseharian ketika itu.